LOVE

OANH & HƯNG

Mã khách hàng: 01284397989_032018
Ngày nhận sản phẩm: 27/03/2018

Tiến độ: 90%

HƯỚNG DẪN

A. CHỌN ẢNH

Nhìn một người – hoặc là đang đối thoại với mình, hoặc là ngồi một bàn với mình và nhiều bạn khác, hoặc ngồi bàn khác chẳng ăn nhập gì với mình hết – và tìm điểm hay của người đó để mình thích hay ái mộ.

Dĩ nhiên là ai cũng có cái đẹp cái xấu, nhưng trong bài tập này, thấy cái xấu thì lướt qua, thấy cái đẹp thì dừng lại, nhìn kỹ, xem xét.

Điều gì về người đó cũng được – hình dáng, mắt, môi, nụ cười, cách ngồi, áo, quần, cách trang phục, cách nói chuyện, cách chào, cách im lặng, cách phân tích. Nói chung là điều gì không cần biết, miễn đó là điều bạn cho là đẹp, hay.

B. TẢI ẢNH

Nhìn một người – hoặc là đang đối thoại với mình, hoặc là ngồi một bàn với mình và nhiều bạn khác, hoặc ngồi bàn khác chẳng ăn nhập gì với mình hết – và tìm điểm hay của người đó để mình thích hay ái mộ.

Dĩ nhiên là ai cũng có cái đẹp cái xấu, nhưng trong bài tập này, thấy cái xấu thì lướt qua, thấy cái đẹp thì dừng lại, nhìn kỹ, xem xét.

Điều gì về người đó cũng được – hình dáng, mắt, môi, nụ cười, cách ngồi, áo, quần, cách trang phục, cách nói chuyện, cách chào, cách im lặng, cách phân tích. Nói chung là điều gì không cần biết, miễn đó là điều bạn cho là đẹp, hay.

stay tuned for

amazing events

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search